wciągarki elektryczne Yale

Elektryczne urządzenia dźwignicowe marki Yale®

  • dopasowane do użycia - wersje dwubiegowe, sterowane radiowo, z obniżoną i poddwyższoną prędkością podnoszenia, 
  • możliwość konfiguracji - zmiany długości łańcucha, liny nośnej i przewodów sterowania,
  • dedykowane akcesoria - pojemniki łańcucha, odboje, ograniczniki i systemy przejezdnego zasilania,

Słowniczek pojęć:

ED % czas włączenia – współczynnik określający czas pracy urządzenia pod obciążeniem w 10 minutowych slotach czasowych.
Urząd Dozoru Technicznego – instytucja państwowa odpowiedzialna za nadzór nad urządzeniami technicznymi.
Dozór uproszczony - forma zgody na użytkowanie urządzenia które ze względu na swój charakter nie wymaga zgłoszenia do UDT. Obsługa urządzenia przez operatora zaznajomionego z DTR.
Dozór techniczny - forma postępowania z urządzeniami technicznymi, która wymaga zgłoszenia do UDT i okresowych inspekcji. Wszystkie czynności serwisowe i okresowe badania z adnotacja w „paszporcie urządzenia”.